Algemene voorwaarden

laatste update: 04/01/2022

Bedrijfsgegevens

IT DE SMET
Adres: Haynehof 7, 9308 Gijzegem (België)
Telefoon: 0484/64.69.18
E-mail: info@itdesmet.be
Ondernemingsnummer: 0645.905.380

Begripsbepaling

Opdrachtgever: persoon die aan IT DE SMET opdracht gegeven heeft tot het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten.
Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en IT DE SMET met betrekking tot de diensten aangeboden in de meest ruime zin.

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, facturen, offertes, ... tussen IT DE SMET en de opdrachtgever. Bij het aanvaarden van een offerte, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever kunnen in geen geval van toepassing zijn. IT DE SMET behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten.

Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst tussen IT DE SMET en de opdrachtgever komt tot stand na aanvaarding van de door IT DE SMET opgestelde offerte of het plaatsen van een bestelling op de website van IT DE SMET. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is IT DE SMET er niet aan gebonden. Alle offertes van IT DE SMET zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt medegedeeld. IT DE SMET mag er van uit gaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens volledig en correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen de bijkomende kosten integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke eerdere prijsafspraak tussen de opdrachtgever en IT DE SMET.

Uitvoering van de overeenkomst

IT DE SMET voert de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit en is bijgevolg verbonden door een middelenverbintenis. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft IT DE SMET het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren (vb. hosting). De opdrachtgever gaat akkoord met de creatieve vrijheid van IT DE SMET en geeft toelating aan IT DE SMET om een eigen creatieve invulling aan de opdracht te geven. Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan IT DE SMET de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Duur van de overeenkomst

IT DE SMET behartigt de belangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De duur van de overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen de overeenkomst kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, binnen dewelke de opdrachtgever de gemaakte facturatie en betalingsvoorwaarden dient te respecteren. Als de opdrachtgever de verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk nakomt of in geval van faillissement, vereffening of gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever, heeft IT DE SMET het recht alle tussen de opdrachtgever en IT DE SMET gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie. In dat geval is de opdrachtgever een schadevergoeding die overeenkomt met zes maal het gemiddeld maandelijkse factuurbedrag verschuldigd. Tevens is IT DE SMET gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen. Als de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft de opdrachtgever in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte.

Facturatie en betaling

Elke factuur dient betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Voor elke herinnering die gestuurd moet worden, zal een vergoeding van 5,00 euro worden aangerekend. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% verschuldigd zijn. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 30 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro aangerekend worden. IT DE SMET is een kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

Beperking van aansprakelijkheid

IT DE SMET is niet verantwoordelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc. De aansprakelijkheid van IT DE SMET is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. IT DE SMET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebrekkige uitvoering van verbintenissen door derden, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan. IT DE SMET is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

Vertrouwelijkheid en privacy

IT DE SMET en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van een overeenkomst te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreukmakende partij in het gedrang. Deze inbreukmakende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten-)gerechtelijke stappen.

IT DE SMET kan persoonsgegevens van de opdrachtgever gebruiken om de opdrachtgever te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van IT DE SMET, evenementen gerelateerd aan de werking van IT DE SMET, evenementen van partners van IT DE SMET, job-gerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van IT DE SMET en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, etc. De gegevens van de opdrachtgever kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. Deze persoonsgegevens van de opdrachtgever kunnen door IT DE SMET worden gebruikt voor direct marketing. Dit laat IT DE SMET toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan dit laten weten via info@itdesmet.be. IT DE SMET behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

(Intellectuele) eigendomsrechten

IT DE SMET blijft ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, op alle door IT DE SMET geleverde producten en diensten, evenals alle daaraan verbonden onderdelen. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal er geen inbreuk op plegen. Reproductie, exploitatie, openbaarmaking en/of het aanbrengen van wijzigingen is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van IT DE SMET. De opdrachtgever die de gerealiseerde werken verkrijgt of er kennis van neemt tijdens een workshop, verbindt zich ertoe de naam van IT DE SMET te vermelden bij elke vorm van niet-commerciële reproductie.

De opdrachtgever garandeert over de nodige gebruiks- en/of eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij zelf aanlevert of aan IT DE SMET overmaakt en geeft toestemming aan IT DE SMET om deze te gebruiken en te bewerken. Indien door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek die worden gebruikt in een product of dienst van IT DE SMET een inbreuk vormen op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, behoudt IT DE SMET zich het recht om de betreffende foto’s, beelden of muziek te verwijderen of aan te passen zodanig dat er geen inbreuk meer wordt gepleegd. IT DE SMET is geenszins verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek.

Het is IT DE SMET toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van de opdrachtgevers te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Het is IT DE SMET tevens toegestaan om de gebruikte materialen voor de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. IT DE SMET heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. In geval van betwistingen tussen de opdrachtgever en IT DE SMET is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van IT DE SMET gevestigd is, bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.

Cookiebeleid

laatste update: 27/12/2021

De website maakt gebruik van cookies, in het onderstaande document informeren we jou over het gebruik van cookies op onze website.

Toestemming

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een pop-up over het gebruik van cookies. Als je niet akkoord bent, moet je er wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

Contactformulieren

IT DE SMET verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat je deze zelf invult op onze website of doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer en overige gegevens die je actief verstrekt bij contact.

Analytics

IT DE SMET maakt gebruik van Google Analytics om onze bezoekers anoniem te analyseren met als doel de website-ervaring te verbeteren. Indien je wenst dat we jouw gegevens verwijderen, kan je dit steeds per mail aanvragen.

Contactgegevens

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onq cookiebeleid en deze verklaring kan je contact opnemen via mail (info@itdesmet.be).

Privacybeleid

laatste update: 27/12/2021

IT DE SMET is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens worden verwerkt?

IT DE SMET verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat je deze zelf invult op onze website of doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer en overige gegevens die je actief verstrekt bij contact.

Er worden GEEN gevoelige gegevens, zoals etnische afkomst, genetische gegevens, seksuele geaardheid of gezondheidsgegevens verwerkt door IT DE SMET.

Waarom worden persoonsgegevens bijgehouden?

We verwerken jouw persoonsgegevens om jou te kunnen contacteren voor het beantwoorden van jouw vragen of om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De informatie wordt ook gebruikt voor statistische doeleinden, zo analyseren we jouw gedrag op onze website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

IT DE SMET bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Afhankelijk van het doel kan deze termijn verschillen. Om een optimale klantenservice te kunnen bieden, houden we de hiervoor relevante gegevens tot 2 jaar na ons laatste operationele contact bij. Indien er een frequente samenwerking ontstaat, houden we deze informatie bij zo lang als nodig is om onze diensten correct uit te voeren.

Geven we anderen toegang tot jouw gegevens?

IT DE SMET zal nooit, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, informatie doorgeven aan derden voor diens direct marketing doeleinden. Bij sommige aspecten van onze diensten werkt IT DE SMET samen met derde partijen (zoals freelancers en onderaannemingen). We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zien er uiteraard op toe dat ook zij jouw gegevens veilig en respectvol beheren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Een verzoek kan je sturen naar info@itdesmet.be. We trachten zo snel mogelijk te reageren op dit verzoek.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

IT DE SMET neemt de beveiliging van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval dat gegevens vrijkomen door een datalek, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden. Uiteraard stellen we alles in het werk om dit te vermijden!

Veranderingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is effectief vanaf de datum die vermeld staat aan het begin van dit beleid. Aangezien we in een innovatieve en steeds evoluerende omgeving werken, komen er steeds nieuwe toepassingen waardoor we jouw gegevens mogelijks op een andere manier zal verzamelen en/of gebruiken. We mogen dit privacybeleid dan ook op elk moment veranderen. Bezoek je onze website nadat we zulke veranderingen hebben doorgevoerd, word je geacht deze veranderingen geaccepteerd te hebben.